Fokus i SAVE-studien är att undersöka om medtagna barn hämtar sig bättre om man hjälper dem nära mamman med navelsträngen kvar orörd.
Studien startade i Malmö hösten 2019 och har därefter utvidgats och pågår nu även i Lund, Ystad, Halmstad och på NÄL. Under hösten 2022 planerar Södersjukhuset och Falun att starta upp.Varje familjs bidrag är värdefullt.
Projektet genomförs av forskare vid Lunds universitet och personal vid respektive sjukhus.
All forskning som genomförs i studien är godkänd av en etikprövningsnämnd.

Varför SAVE-studien

I Sverige behöver nästan vart 10:e barn någon typ av åtgärd för att komma igång med normal andning efter förlossningen. I många fall har barnet haft en kortare eller längre tids påverkan på blodcirkulationen i moderkakan eller navelsträngen. Om barnet föds med otillräcklig andning eller helt utan livstecken klipper man idag omgående av navelsträngen och flyttar barnet till en plats där man kan ge konstgjord andning/ventilation och andra åtgärder för att hjälpa det att återhämta sig. Detta kallas neonatal HLR (hjärt-lungräddning).

Flera studier har sedan visat att genom att bevara navelsträngen intakt 3-5 minuter så kan en stor del av blodvolymen som är kvar i moderkakan överföras till det nyfödda barnet. Detta för med sig positiva effekter för barnet i form av minskad förekomst av blod- och järnbrist samt gynnsam utveckling utan några visade nackdelar.
I ovannämnda studier har barn som behövt neonatal HLR inte varit med.
Sannolikt så är blodet som finns kvar i moderkakan både syre- och näringsrikt.
Det finns en möjlighet att barn som föds med syrebrist kan tillgodogöra sig detta extra syre och näring om man lämnar navelsträngen intakt några minuter. Detta är dock endast utforskat i några pilotstudier. 

 Vi vill undersöka vad som händer om man låter navelsträngen vara intakt i minst 3 minuter under pågående neonatal HLR, jämfört med att som på nuvarande sätt, klippa av navelsträngen innan neonatal HLR påbörjas. Vi kommer fråga 8000 blivande föräldrar och räknar med att cirka 600 barn kommer behöva neonatal HLR.

Vad är "SEN avnavling"?

Sen avnavling är helt enkelt att man väntar några minuter med att klippa navelsträngen så att blodet hinner passera över till barnet. Ca en fjärdedel av barnets blodvolym finns i moderkakan och om man klipper navelsträngen direkt så förlorar barnet den blodvolymen.  Sen avnavling har visat sig ge flera positiva effekter för barnet i form av:

  • Minskad järnbrist första levnadsåret.
  • Förbättrad utveckling hos barn upp till 4 års ålder avseende finmotorik och vissa sociala förmågor.
Studierna är främst gjorda på barn som föds välmående men vår teori är att även barn som behöver hjälp att komma igång efter förlossningen skulle ha nytta av det extra blod som finns i navelsträng/moderkaka.