Här har vi samlat vanliga frågor med svar

Vi vet att det är bra för nyfödda barn att få behålla navelsträngen intakt i några minuter efter födelsen. Idag finns dock endast den möjligheten för barn som föds och mår bra. Barn som föds medtagna och behöver andningsstöd får sin navelsträng klippt inom 1 minut efter födelsen. Vi tror att dessa barn också skulle ha nytta av att få behålla sin navelsträng några minuter men behöver testa det i en studie innan vi kan veta säkert.

Om ditt barn mår helt bra vid födelsen så kan ni få "sen avnavling" oavsett om man är med i studien eller ej. Ca 5-8 % av alla barn som föds behöver någon form av stöd för att komma igång med andningen och dessa barn kan i dagsläget endast få "sen avnavling" om man är med i studien och lottas till den gruppen.

SAVE-studien är av stort värde för nyfödda barns framtida hälsa både i Sverige och i världen. Med er hjälp hoppas vi kunna visa att även barn som föds medtagna har rätt till sitt navelsträngsblod. Detta kan leda till ett nytt sätt att behandla nyfödda, medtagna barn där vi undviker att skilja barn och föräldrar åt och som förhoppningsvis gör att barnen återhämtar sig snabbare.

Om barnet som föds behöver andningsstöd så görs samma insatser oavsett om man är med i studien eller inte. Skillnaden är platsen hjälpen ges på och att en del barn i studien får behålla navelsträngen intakt första minuterna. Studien har också innan start genomgått en noggrann prövning av Etikrådsmyndigheten i Sverige som bedömt den som säker att genomföra.

De studier som finns har visat väldigt få risker med "sen avnavling" men desto fler fördelar för barnen. De risker man främst diskuterar är om barnen har ökad risk att få lite "pustig" andning efter födelsen pga den ökade blodvolymen. Detta brukar i så fall vara snabbt övergående. Det diskuteras också om risken för gulsot ökar, men detta finns idag inga bevis för och i vår forskargrupps tidigare avnavlingsstudier har vi inte sett någon ökad risk för detta.

Vi kommer att hämta ut hälsorelaterade uppgifter från förlossningsjournalen och uppgifter från barnets journal som är viktiga för att kunna bedöma effekten av intakt navelsträng och analysera faktorer som kan påverka resultaten. Vilka uppgifter det gäller framgår av föräldrainformationen som delas ut till deltagare eller kan läsas här på hemsidan.

För alla som arbetar med SAVE-studien gäller sekretess och tysnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Till de föräldrar som uppgett epost-adress kommer vi att skicka information om studiens resultat. Resultaten kommer även att publiceras på hemsidor, sociala plattformar, vetenskapliga kongresser, i vetenskapliga tidskrifter och spridas som nyheter i media. Enskilda barns resultat kommer inte spridas eller vara möjliga att urskilja.

Studien kommer att samla in och registrera information om mamman och ert barn. Era svar och resultat kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. Insamlade data kommer att vara kodade och bearbetas endast av dem som är ansvariga för studien. Oberoende kvalitetsgranskare kan också komma att ta del av uppgifterna. Kodnyckeln kommer att förvaras på en säker plats och bara vara tillgänglig för studieteamet. Uppgifterna är sekretessbelagda enligt Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400). Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är forskning och den rättsliga grunden är att ni har gett samtycke till att delta i studien.

Mammas personuppgifter kommer att lagras under tiden studien pågår och tills databearbetningen är avslutad.
Personuppgifterna kommer efter lagringsperioden att arkiveras i tio år med stöd av arkivlagen (1990:782) och Region Skånes regelverk för arkiv- och informationshantering. Ansvarig för era personuppgifter är Region Skåne.
Enligt EU:s dataskyddsförordning har ni rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om er som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Ni kan också begära att uppgifter om er raderas samt att behandlingen av era personuppgifter begränsas. 

Om ni vill ta del av uppgifterna ska ni kontakta projektansvarig forskare Ola Andersson (se under fliken "kontakter"). 
Dataskyddsombudet nås på adressen ”Dataskyddsombudet, Region Skåne, 281 89 Kristianstad”.
Om ni är missnöjda med hur era personuppgifter behandlas har ni rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Ni kan när som helst avbryta ert deltagande i studien utan att uppge någon anledning. Om ni vill avbryta ert deltagande efter att ni blivit inkluderade ska ni vända er till ansvariga på er studieort vars kontaktuppgifter finns här på hemsidan eller på baksidan av föräldrainforamtionen ni fått utdelad.