Här har vi samlat vanliga frågor med svar.  

Vi vet att det är bra för nyfödda barn att få behålla navelsträngen intakt i några minuter efter födelsen. Idag finns dock endast den möjligheten för barn som föds och mår bra. Barn som föds medtagna och behöver andningsstöd får sin navelsträng klippt inom 1 minut efter födelsen. Vi tror att dessa barn också skulle ha nytta av att få behålla sin navelsträng några minuter men behöver testa det i en studie innan vi kan veta säkert.

Om ditt barn mår helt bra vid födelsen så kan ni få "sen avnavling" oavsett om man är med i studien eller ej. Ca 5-8 % av alla barn som föds behöver någon form av stöd för att komma igång med andningen och dessa barn kan i dagsläget endast få "sen avnavling" om man är med i studien och lottas till den gruppen.

SAVE-studien är av stort värde för nyfödda barns framtida hälsa både i Sverige och i världen. Med er hjälp hoppas vi kunna visa att även barn som föds medtagna har rätt till sitt navelsträngsblod. Detta kan leda till ett nytt sätt att behandla nyfödda, medtagna barn där vi undviker att skilja barn och föräldrar åt och som förhoppningsvis gör att barnen återhämtar sig snabbare.

Om barnet som föds behöver andningsstöd så görs samma insatser oavsett om man är med i studien eller inte. Skillnaden är platsen hjälpen ges på och att en del barn i studien får behålla navelsträngen intakt första minuterna. Studien har också innan start genomgått en noggrann prövning av Etikrådsmyndigheten i Sverige som bedömt den som säker att genomföra.

De studier som finns har visat väldigt få risker med "sen avnavling" men desto fler fördelar för barnen. De risker man främst diskuterar är om barnen har ökad risk att få lite "pustig" andning efter födelsen pga den ökade blodvolymen. Detta brukar i så fall vara snabbt övergående. Det diskuteras också om risken för gulsot ökar, men detta finns idag inga bevis för och i vår forskargrupps tidigare avnavlingsstudier har vi inte sett någon ökad risk för detta.

Vi kommer att hämta ut hälsorelaterade uppgifter från förlossningsjournalen och uppgifter från barnets journal som är viktiga för att kunna bedöma effekten av intakt navelsträng och analysera faktorer som kan påverka resultaten. Vilka uppgifter det gäller framgår av föräldrainformationen som delas ut till deltagare eller kan läsas här på hemsidan.

För alla som arbetar med SAVE-studien gäller sekretess och tysnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Ni kan när som helst avbryta ert deltagande i studien utan att uppge någon anledning. Om ni vill avbryta ert deltagande efter att ni blivit inkluderade ska ni vända er till ansvariga på er studieort vars kontaktuppgifter står på baksidan av föräldrainforamtionen ni fått utdelad.