Hur går studien till?

Strax före barnets födelse så blir man lottad till en av två grupper som ingår i studien. I ena gruppen får barn som behöver stöd efter förlossningen hjälp vid mammans fotända med navelsträngen intakt första minuterna, i den andra gruppen klipps navelsträngen direkt och hjälpen ges på ett bord intill eller i ett annat rum. De flesta barn föds välmående och då får alla behålla sin navelsträng några minuter oavsett vilken grupp man lottats till.
Utrustningen som personalen använder är samma som vanligt men platsen för hjälpen skiljer sig samt ifall navelsträngen är intakt eller avklippt.

När barnet stabiliserats kan barnet antingen vårdas på BB eller på neonatalavdelningen beroende på barnets tillstånd och behov. Barnet kommer följas med kontroller och provtagning enligt sjukhusens vanliga rutiner men i studien tittar vi även extra noga på barnets andning.

Om ert barn behövt stöd att komma igång vid förlossningen så kommer ni få hem ett frågeformulär om barnets utveckling vid 4 månader samt 1 års ålder. Detta är en uppföljning som är utöver rutin.

De barn som under vårdtiden visat tecken på misstänkt skada av syrebrist vid förlossningen kallas enligt nationell rutin till uppföljning vid 2 och 5,5 års ålder. Vi kommer att inkludera resultat från denna uppföljning i SAVE-studien.

Vilka risker finns med studien?

Det är nytt för personalen att ge ett nyfött barn stöd/hjälp med andningen i mammans säng och detta kan kännas ovant. All personal kommer därför vara tränade i detta före studiens start.
Det extra blod som barnet får från moderkakan kan medföra att de återhämtar sig snabbare och får ett bättre blodvärde, vilket i sin tur kan förhindra kommande järnbrist men också möjligen öka risken för gulsot. Små pilotstudier har visat bättre syresättning hos barn med intakt navelsträng men den ökade blodmängden skulle också kunna göra barnet mer andfådda första timmarna.
Alla barn som föds med otillräcklig andning och som haft en allvarlig syrebrist har en ökad risk för att få men av detta, i form av skador på till exempel hjärna, hjärta eller njurar. Detta gäller oavsett medverkan i studien eller ej.
En följd av att vara med i studien är att barnet kommer att följas upp vad gäller dess utveckling vid ett års ålder, utöver de vanliga kontrollerna.
Barnet kommer inte att utsättas för någon smärta eller obehag till följd av studien.